Tag Archive: การจดทะเบียนการค้า

Feb
27

ความลับทางการค้า

n55-2702-1

ความลับทางการค้า หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าเนื่องจากการเป็นความลับทางการค้าโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมรักษาไว้เป็นความลับ ข้อมูลการค้า จะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ถึง ข้อความเรื่องราว ข้อเท็จจริงหรือสิ่งใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใด ๆ หรือจะจดทำไว้ในรูปแบบใดก็ตามนอกจากนี้ข้อมูลทางการค้ายังรวมไปถึง สูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้นโปรแกรม วิธีการเทคนิค หรือกรรมวิธีค่าง ๆ เช่น สูตรยา สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม สูตรเครื่องสำอาง กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้า กลยุทธ์การโฆษณาสินค้าหรือแม้กระทั่งบัญชีรายชื่อลูกค้าก็อาจเป็นข้อมูลทางการค้าได้เช่นกัน